Save the Date: 28 April Algemene Ledenvergadering - Bestuursverkiezingen!

Op donderdag 28 april 2022 zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze vereniging T.O.N.I.D.O. plaatsvinden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid van het afgelopen seizoen (2020-2021) en bespreekt het de stand van zaken van het huidige seizoen. De Algemene Ledenvergadering zal online plaatsvinden via Google Meet.

U ontvangt per e-mail een uitnodiging met deelnamelink. Wij kiezen hiervoor aangezien de vorige ALV, die ook online heeft plaatsgevonden, door veel meer deelnemers werd bijgewoond, dan de Algemene Ledenvergaderingen die in de coronavrije jaren fysiek in een vergaderzaal werden georganiseerd.

Bestuursverkiezingen

Het belangrijkste onderwerp van de komende ALV is het verkiezen van een nieuw bestuur. De huidige bestuurstermijn van twee jaar loopt aan het eind van dit seizoen af en zoals bij de vorige ALV (april 2021) al is aangegeven treden de drie bestuursleden af en zijn deze niet herkiesbaar voor een nieuwe termijn. Het bestuur treedt af per 1 juli 2022. Dat betekent dat er een nieuw bestuur zal moeten worden samengesteld met in ieder geval een voorzitter, penningmeester en secretaris.

De drie huidige bestuursleden hebben de afgelopen 6 jaar de vereniging geleid. Inmiddels heeft geen van de bestuursleden nog kinderen die lid zijn van de vereniging. Kortom, het is tijd dat het stokje wordt overgenomen door nieuwe personen, die met hun eigen ideeën de vereniging weer verder kunnen helpen.  

Het is dus van groot belang voor het voortbestaan van de vereniging dat er uit de leden een aantal personen zich kandidaat stellen voor een van de bestuursfuncties. De leden die hierin interesse hebben en meer informatie willen ontvangen kunnen zich melden via voorzitter@tonidoamsterdamnoord.nl. Het huidige bestuur zorgt uiteraard voor een volledige overdracht van alle informatie en ondersteunt het nieuwe bestuur tijdens een inwerkperiode. Hoe eerder met de overdracht kan worden begonnen hoe beter het is.

Naast een nieuw bestuur is het ook van belang dat er meer ouders betrokken worden bij de vereniging. Er zijn vele taken te doen en vele handen maken licht werk. Er is onder andere behoefte aan vrijwilligers die kunnen helpen met:

- Communicatie: zoals de website verder invulling geven, social mediakanalen beheren, en nieuwsbrieven maken;

- Boekhouding: bijhouden inkomsten, uitgaven;

- Ledenadministratie: verwerken nieuwe inschrijvingen en mutaties;

- Personeelszaken: de vereniging heeft een aantal trainers in parttime dienst voor wie o.a. contracten geregeld moet worden;

- Beheer turnkleding: inkoop en verkoop van de turnkleding;

- Grote Clubactie: coördineren Grote Clubactie;

- etc..

Verder zal tijdens de ALV het bestuur verantwoording afleggen over de financiële resultaten van het seizoen 2020-2021 en de begroting voor het huidige seizoen (2021-2022).

Wij hopen van harte dat zoveel mogelijk leden meedoen aan de Algemene Ledenvergadering. Hopelijk tot 28 april! 

 

Nieuws Overzicht